Er jorden forurenet?

08 March 2023
Anders Hansen

Jordforurening er et alvorligt miljøproblem, som har fået større opmærksomhed i de senere år. Jord og undergrunden kan blive forurenet af flere forskellige kilder, herunder industriaffald, afstrømning fra landbruget, overløb eller udslip af spildevand, lossepladser og farlige stoffer. Disse forurenende stoffer kan have en skadelig indvirkning på både menneskers sundhed og miljøet.

Blandt de forurenende stoffer, der findes i jorden, kan nævnes metaller som kviksølv, arsenik, bly og cadmium, syntetiske organiske forbindelser som polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH’er), pesticider, flygtige organiske forbindelser (VOC’er) som benzen, olieprodukter og radioaktive materialer som uran og radon. Afhængigt af typen af forurenende stof kan forureningsgraden variere fra mindre til alvorlig.

Oprensning af jordforurening kan være en kompleks og dyr proces, afhængigt af typen og mængden af forurenende stoffer, der er til stede. De generelle fremgangsmåder omfatter fysisk eller mekanisk fjernelse, in situ-behandling som f.eks. bioremediering og indeslutningssystemer og kemisk behandling som f.eks. deponering og forbrænding. Desuden anbefales det ofte, at der foretages langsigtet overvågning for at sikre, at oprydningsindsatsen er vellykket. Jordrensning kan blive nødvendigt alligevel og gøres godt.

jordrensning

For at forebygge fremtidig jordforurening er det vigtigt, at industrier, husejere og endda landmænd træffer forebyggende foranstaltninger, f.eks. ved at undgå bortskaffelse af farligt affald, følge god landbrugsledelse (GAMT) som f.eks. vekseldrift, føre nøjagtige optegnelser over gødning, der anvendes i landbruget, og bortskaffe kemikalier korrekt på grundlag af deres farlige egenskaber. Det er desuden vigtigt at kende de lokale love om jord- og grundvandsforurening.

Ved at tage skridt til at forebygge jordforurening og aktivt at rydde forurenede områder op, kan vi arbejde for et sundere miljø for fremtidige generationer.

Hvor findes der meget forurenet jord?

Stærkt forurenet jord kan findes i en række forskellige områder, herunder tidligere industriområder, lossepladser og landbrugsarealer. Forurenet jord kan også findes i boligområder i nærheden af farlige affaldspladser eller olieoplagringsanlæg. Det er vigtigt at undersøge området for mulige forureningskilder, inden man påbegynder byggeprojekter, der indebærer grave- eller udgravningsarbejde. Desuden er det vigtigt at kende de lokale love om jord- og grundvandsforurening.

More articles